Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
E
123

Rekrutacja na rok Akademicki 2016/2017


Wyniki drugiej tury egzaminów wstępnych w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej:

Pobierz Wyniki

Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w akademikach prosimy o kontakt z kierownictwem Domów Studenta PK - tel. (094) 3478917. 

Wyniki pierwszej tury egzaminów wstępnych w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Lista osób przyjętych na kierunek Wzornictwo studia Licencjackie (pobierz PDF )
Lista osób przyjętych na kierunek Architektura Wnętrz studia Licencjackie (pobierz PDF)
Lista osób przyjętych na kierunek Wzornictwo studia Magisterskie (pobierz PDF )

Osoby, które nie przeszły pierwszej lub drugiej tury rekrutacji oraz pozostałe osoby zainteresowane studiami w Instytucie Wzornictwa zapraszamy do udziału w trzeciej turze rekrutacji.


Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej przeprowadza nabór kandydatów jedynie na studia stacjonarne I stopnia i II stopnia.

Szczegóły III tury rekrutacji 2016/2017

Rekrutacja składa się z 3 etapów:
1.  Rejestracja elektroniczna (22.09.2016 - 16.10.2016)
2.  Złożenie dokumentów w siedzibie Instytutu Wzornictwa (12.10.2016 do 17.10.2016)
3.  Egzamin ustny i prezentacja teczki. (18.10.2016)

III TURA
1. Rejestracja elektroniczna (22.09.2016 - 16.10.2016) odbywa się za pośrednictwem strony irk.politechnika.koszalin.pl.

2. Składanie dokumentów:
Kandydat składa niżej wymienione dokumenty:
 • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę*,
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
 • podanie o przyjęcie na studia, wraz z ankietą osobową - wydrukowane z systemu e-rekrutacja.
 • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną - w Kampusie,
 • 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej,
 • w przypadku studiów stacjonarnych Kandydat składa oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat (oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej): https://irk.politechnika.koszalin.pl/doc/wzor_oswiadczenia2.pdf,
 • kandydat zobowiązany jest uiścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł** (opłata możliwa w systemie rejestracji internetowej: irk.politechnika.koszalin.pl).
*nie przyjmujemy świadectw / dyplomów kserowanych i potwierdzonych notarialnie!

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową w dniach od 12.10.2016 do 17.10.2016 do Kampusu Instytutu Wzornictwa, poniedziałek – piątek 9.00 – 15.00
Złożenie wszystkich dokumentów stanowi podstawę do przyjęcia kandydata na studia roku akademickiego 2016/2017. 
**Zapis o zaksięgowaniu opłaty za egzamin pojawia się w założonym przez Kandydata profilu. Jeśli takiego zapisu brakuje, można przy składaniu dokumentów okazać potwierdzenie zapłaty. Proszę pamiętać, że księgowanie kwot między bankami trwa. Cierpliwości!


3. Egzamin:
Egzaminy w drugiej turze odbywają się w terminach:
18.10.2016 godz. 9:00, Kampus przy ul. Racławickiej, budynek D – I stopień stacjonarne (licencjat) WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ oraz II stopień stacjonarne (magisterskie) WZORNICTWO

Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne I stopnia w roku akademickim 2016/17
(Kierunek Wzornictwo i Architektura Wnętrz)

Egzamin składa się z dwóch części:
 • rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do projektowania. Kandydat może otrzymać 0-20 punktów.
 • prezentacji teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu (do wyboru) rysunku odręcznego i/lub malarstwa i/lub fotografii i/lub grafiki komputerowej i/lub projektowania (min. 10 prac). Kandydat może otrzymać 0-10 punktów.
Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać wynosi 30.
Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się uzyskanie min. 16 punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego (egzamin). Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2016/17
(Kierunek Wzornictwo)

Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunków pokrewnych (np. architektury wnętrz, wzornictwa, edukacji artystycznej w zakresie: sztuk plastycznych, grafiki, malarstwa, rzeźby, scenografii, fotografii i obrazu filmowego itp.). Egzamin składa się z dwóch etapów:
 • I etap - ocena dorobku kandydata w oparciu o portfolio prac własnych i życiorys artystyczny, zawodowy; w tym etapie kandydat prezentuje jury wybrane prace ze swojego dorobku - zarówno zdobytego na poprzednich szczeblach edukacji, jak i będącego wynikiem pracy własnej. Prace te mogą dotyczyć bezpośdrednio projektowania (projekty, realizacje), jak i fotografii, rysunku i malarstwa, rzeźby, a także multimediów - zapewniamy możliwość prezentacji prac w wersji cyfrowej na rzutniku (w takim wypadku kandydat powinien przynieść na egzamin prace nagrane na nośnik wyposarzony w złącze USB)
 • II etap - rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata, w której mogą być użyte pytania z listy zamieszczonej poniżej.
W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. Uzyskanie minimum 6 punktów kwalifikuje kandydata do etapu drugiego. W drugim etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.
Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

Limity przyjęć:
Kierunek Wzornictwo studia stacjonarne (studia I stopnia) – 30,
Kierunek Wzornictwo studia stacjonarne (studia II stopnia) – 30,
Kierunek Architektura Wnętrz studia stacjonarne (studia I stopnia) – 30.

Rekrutacja dla OBCOKRAJOWCÓW:
Obcokrajowy przyjmowani są tylko przez J. M. Rektora, nie przechodzą normalnej rekrutacji (dokumenty należy przesłać do Działu Kształcenia) – po akceptacji dokumentów kandydata, kandydat stawia się na egzaminy wstępne. Jeżeli obcokrajowiec posiada Kartę Polaka przechodzi normalną rekrutację – wymagane dokumenty składa w Kampusie IW. Jeżeli obywatel Polski posiada świadectwo zagraniczne i zostało ono nostryfikowane przez Kuratorium Oświaty, może przejść normalną rekrutację.

Informacje dodatkowe:
martyna.nawrocka@tu.koszalin.pl
aleksandra.goldyn@tu.koszalin.pl
tel. 728 200 704 (poniedziałek - piątek 10:00-15:00)Przykładowe zagadnienia dla kandydatów na studia stacjonarne
na kierunek: Wzornictwo i Architektura Wnętrz
w Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

 1. Proszę o scharakteryzowanie dwóch przykładowych prac z malarstwa lub architektury. Należy porównać te dwie formy wyrazu plastycznego. Omówić różnice.
 2. Co Pan/Pani sądzi o roli koloru we wzornictwie przemysłowym?
 3. Co Pana/Pani zdaniem ma większy wpływ na kształtowanie kultury plastycznej - sztuka czysta czy sztuka użytkowa?
 4. Czym Pana/Pani zdaniem jest sztuka użytkowa?
 5. Jakie dostrzega Pan/Pani związki między wzornictwem przemysłowym a różnymi dziedzinami sztuki?
 6. Jakie kryteria powinny charakteryzować dobry przedmiot wzornictwa przemysłowego?
 7. Jakie konsekwencje wynikają z różnicy między wyrobem przemysłowym a rzemieślniczym?
 8. Czy wzornictwo przemysłowe poza wartością artystyczną, zawiera inne wartości – jakie?
 9. Czy może Pani/Pan określić funkcję społeczną wzornictwa przemysłowego?
 10. Jaką rolę spełnia w życiu człowieka wzornictwo przemysłowe?
 11. Czy widzi Pani/Pan różnicę między sztuką czystą a wzornictwem przemysłowym?
 12. Czy zdaniem Pani/Pana integracja wzornictwa przemysłowego z techniką inspiruje artystycznie czy ogranicza?
 13. Czy projektując produkt projektujemy proces użytkowy?
 14. Jak rozumie Pani/Pan pojęcie ekologii?
 15. Jak rozumie Pani/Pan pojęcie rewitalizacji?
 16. Co determinuje produkt - funkcja czy technika?
 17. Co determinuje produkt - sztuka czy nauka?
 18. Czy ekonomia i marketing mają wpływ na wzorniczą formę produktu?
 19. Proszę omówić rolę i funkcję koloru we wzornictwie?
 20. Czy epoka kamienia skończyła się z powodu braku kamienia, czy z jakiegoś innego? Z jakiego?
 21. Czy Pan/Pani oglądał/a ostatnio sztukę współczesną? Proszę podać własną ocenę.
 22. Czy istnieje związek w zakresie formy przedmiotów użytkowych z epoką – stylem, w którym powstają na czym on polega?
 23. Proszę opisać, jakim zmianom ulega forma zewnętrzna i rozwiązania techniczno-funkcjonalne przedmiotów codziennego użytku na przestrzeni ostatnich 50 lat np. rower, młynek do kawy, motocykl, samochód, krzesło, gramofon, zegar itp.
 24. Jakie przedmioty (produkty) posiadają formę wzorniczą? Np. szklanka, łóżka, pudełko do zapałek, słupy wysokiego napięcia itp. Co to jest Pana/ Pani zdaniem forma wzornicza?
 25. Jakie cechy powinny charakteryzować projektanta wzornictwa przemysłowego?
 26. Czy wzornictwo można stosować w walce z bezrobociem?
 27. Proszę wymienić i omówić cechy dobrego opakowania.
 28. Czy aspekt dziedzictwa kulturowego (procesu kulturowego) może mieć wpływ (lub ma) na formę projektowanego produktu?
 29. Czy technika determinuje (wpływa) na formę wyrobu?
 30. Ustosunkuj się do problemu. Co jest istotniejsze – wygoda czy forma np. siedziska?
 31. Do jakich celów można użyć balon lub butelkę?
 32. Zaproponuj rozwiązanie problemu budownictwa mieszkalnego na terenach zalewowych. Czy istnieją takie rozwiązania? Jeśli tak to podaj przykłady.
 33. Jak (skleić) połączyć wybrane pary materiałów: drewno-drewno, metal- metal, tworzywo sztuczne itp.
 34. Jak zaprojektować podstawę lampy, aby była stabilna?
 35. Jak przenosi się napęd w urządzeniu (np. rower)?
 36. Proszę omówić w jaki sposób ewoluowała forma wzornicza: samochodu, reflektorów samochodowych, rowerów itp.
 37. Dlaczego dla zaprojektowania czegokolwiek potrzebny jest rysunek?
 38. Co to jest przekaz wizualny? Proszę wymienić rodzaje przekazów.
 39. Czy rysunek to tylko konstrukcja?
 40. Proszę zinterpretować pojęcie designu?
 41. Gdzie aktualnie znajdują się dostępne kolekcje designu?
 42. Dlaczego projektowanie formy przedmiotu związane jest ze sztuką?
 43. Co to jest filozofia projektowania?
 44. Czy istnieje różnica pomiędzy kształtem a formą?
 45. Proszę wyjaśnić pojęcia: popkultura i subkultura?
 46. Oddziaływanie designu na otaczającą przestrzeń.
 47. Proszę wyjaśnić pojęcie piękna.
 48. Ostatnio przeczytana lektura, odwiedzona wystawa itp. (krótka wypowiedź).
 49. Jakie procesy poprzedzają powstanie projektu?
 50. Proszę wyjaśnić pojęcie animacji.
 1. Co to znaczy, że nazywamy działania kreatywnymi?
 2. Czy wartości emocjonalne kształtują świadomość?
 3. Proszę wyjaśnić pojęcia: wertykalny/horyzontalny.
 4. Jaki zakres działań w twórczości człowieka można określić „designem”?
 5. Jakie wydarzenie historyczne przyjęło się uważać za początek współczesnego designu?
 6. Proszę zrelacjonować wrażenia z wydarzenia poświęconego designowi w której Pan/Pani uczestniczył/a.
 7. Jakie zna Pan/Pani ośrodki lub wydarzenia służące popularyzacji designu w Polsce?
 8. Jak może Pan/Pani udokumentować zainteresowania kierunkiem który chce Pan/i studiować?
 9. Proszę wskazać produkty określane przez Pana/Panią jako design na najwyższym poziomie i uzasadnić swoją opinię.
 10. Jakie wydarzenia poświęcone designowi może Pan/Pani określić jako wydarzenie o randze światowej?
 11. Proszę wymienić nazwiska znanych Panu/Pani designerów w Polsce, wymienić przykładowe ich realizacje oraz krótko je zrecenzować.
 12. Wymienić znane Panu/Pani nazwiska światowych designerów, wymienić przykładowe ich realizacje oraz krótko je zrecenzować.
 13. Czym dla Pana/Pani jest dobry produkt designerski?
 14. Jakie elementy dobrego produktu zdaniem Pana/i są najważniejsze: funkcjonalność, konstrukcja, estetyka ?
 15. Na przykładzie przedstawionych produktów proszę dokonać analizy ich designerskich walorów.
 16. Jaka dziedzina designu jest Panu/Pani najbliższa i dlaczego ? Udokumentować.
 17. Jak może Pan/Pani udokumentować swoje zainteresowanie wybranym kierunkiem studiów? Czy ma Pan/i/ literaturę związaną z designem, czego dotyczy i jaka jest Pan/i/ jej recenzja?
 18. Jakie publikacje, recenzje, wywiady poświęcone designowi Pan/i czytała ?
 19. Jakie wydawnictwa popularyzujące Design są Pani/Panu znane na rynku krajowym i światowym ?
 20. Proszę podać cele i zadania architektury.
 21. Proszę przybliżyć zjawisko i istotę wybranego stylu w architekturze.
 22. Proszę wymienić nazwiska współczesnych (żyjących) wybitnych architektów.
 23. Proszę określić epokę powstania Kaplicy Zygmuntowskiej w Krakowie.
 24. Proszę określić epokę powstania Katedry w Koszalinie.
 25. Jaką dziedziną sztuki zajmował się Fiodor Dostojewski?
 26. Proszę określić różnice między architekturą a budownictwem.
 27. Proszę określić różnice między architekturą a wzornictwem.
 28. Proszę opisać ulubiony dla Pana/Pani styl w architekturze.
 29. Proszę opisać trzy ulubione obiekty architektoniczne w Polsce.
 30. Czy Pani/Pana zdaniem architekt jest artystą?
 31. Proszę określić różnice między kolumną a słupem.
 32. Dlaczego Pan/Pani chce studiować Wzornictwo/Architekturę Wnętrz?
 33. Czy Pana/Pani zdaniem forma architektoniczna powinna mieć związek z funkcją?
 34. Proszę wyjaśnić co oznacza termin SCIENCE FICTION.
 35. Proszę podać cechy architektury współczesnej.
 36. Co Pani/Pan rozumie przez określenie stylizacji?
 37. Jak Pani/Pan rozumie pojęcie architektura regionalna?
 38. Proszę opisać cechy architektury sakralnej.
 39. Jaką rolę w projektowaniu pełni rysunek?
 40. Jak Pan/Pani rozumie sformułowanie, że „wnętrze ma klimat”?
 41. Jaką funkcję pełni balustrada?
 42. Proszę określić umiejscowienie w budynku następujących elementów: kalenica, fundament.
 43. Proszę określić co Pani/Pana zdaniem oznacza sformułowanie „wygodne krzesło”?
 44. Proszę wyjaśnić termin utylitarny. Czy może mieć zastosowanie do określenia wnętrza?
 45. Jak rozumie Pani/Pan określenia materiał ciepły, materiał zimny?
 46. Proszę wyjaśnić hasło: Maszyna do mieszkania.
 47. Czym Pana/Pani zdaniem jest dobra architektura?
 48. Proszę określić jaki obiekt architektoniczny mógłby ilustrować gatunek muzyczny: POP, JAZZ, KLASYKA?
 49. Proszę określić, jaką rolę pełni kolor w architekturze?
 50. Proszę wyjaśnić z czego wynika kąt prosty w budownictwie (architekturze)?
 51. Proszę opisać wybranego architekta i jego dzieło.
 52. Czy Pana/Pani zdaniem architektura jest sztuką?
 53. Proszę wymienić kody i komunikaty wizualne.
 54. Proszę opisać Pana/Pani zainteresowanie/pasje.
 55. Proszę opisać wrażenia z ostatniej odbytej podróży.Dane wprowadzono: 2015-10-14
Ostatnio modyfikowano: 2016-10-12, 13:22:58
Opiekun merytoryczy: mgr Aleksandra Gołdyn-Witkowska, mgr Martyna Nawrocka